COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS

Tällä sivulla esitellään Geobearin ydinosaamista ratkaisumatriisin muodossa. Voit ladata koko matriisin PDF-tiedostona oheisesta linkistä. Matriisi sisältää myös linkkejä referensseihimme.

Injektointitoiminta / -prosessi

Keskeisimmät tavoitteet

Geobearin menetelmä

Maaperän ominaisuudet

Rajoitukset ja saavutukset

Verifiointimenetelmä

Referenssi

Rakenteisiin liittyvät sovellukset (maanpinta, lähellä maanpintaa)

Oikaisu / nosto lattiat, rakenteet ja laitteet

Painumien ja vajoamien korjaus

Oikaisu / stabilointi

Kitka- ja täyttömaat,siltti, savi, turve, orgaaninen maa-ainespitoisuus < 10 %, WL < 60 %

Nosto jopa 400 mm, maksimikuormitus 140 tonnin veturi

Seuranta tasolaserilla

Maaperän kantokyvyn parantaminen olemassa olevien rakenteiden alta painumien estämiseksi ja rajoittamiseksi - kitkamaat (hiekka, sora)

Geopolymeerin tunkeutuminen maa-ainekseen, paisuminen, tiivistäminen ja vahvistaminen

Maaperän vahvistaminen / parantaminen

Kaikki kitkamaat (täyttömaat, hiekka ja sora/murske, louhe)

Jopa 350 % parannus alkuperäisestä tiiveydestä riippuen

Heijarikairaus / SPT-kairaus / Puristinkairaus / Levykuormituskoe

Maaperän kantokyvyn parantaminen olemassa olevien rakenteiden alta painumien estämiseksi ja rajoittamiseksi - koheesiomaat (savi, siltti)

Hydraulinen tunkeutuminen, vahvistaminen ja maaperän vesipitoisuuden vaihtelusta aiheutuvien tilavuusmuutosten rajoittaminen

Maaperän parantaminen

Koheesiomaat (täyttömaat, siltti, savi), orgaaninen maa-ainespitoisuus < 10 %, WL < 60%, N-SPT > 1

Jopa 600 % parannus alkuperäisestä leikkauslujuudesta riippuen

Heijarikairaus / SPT-kairaus / Puristinkairaus / Levykuormituskoe / Kolmiaksiaalikoe / Siipikairaus-leikkauslujuusmittaukset

Maaperän kantokyvyn parantaminen perustuksiin kohdistuvan kuormituksen kasvaessa

Paikallinen maaperän kantokyvyn lisääminen, geopolymeerin tunkeutuminen, paisuminen ja tiivistyminen. Maaperän vahvistaminen ja jäykistäminen.

Maaperän vahvistaminen / parantaminen

Kaikki kitkamaat (täyttömaat, hiekka ja sora/louhe) ja koheesiomaat (täyttömaat, siltti, savi), orgaaninen maa-ainespitoisuus < 10%, WL < 60%, N-SPT > 1

350–600 % parannus maaperän luonteesta riippuen

Heijarikairaus / SPT-kairaus / Puristinkairaus / Levykuormituskoe / Kolmiaksiaalikoe

Rakenteellinen tuenta

Rakenteen paikallinen tuenta geopolymeeripaaluilla, perustuskantavuuden lisääminen.

Rakenteellinen tuenta

Kaikki maaperätyypit N-SPT 0-3

Maksimikuormitus 200kN/m, maksimisyvyys 6m

Tilavuus- ja massaseuranta, tasomittaukset, paalun koekuormitus

Vedeneristys (maaperässä olevan veden läpäisyvyyden rajoittaminen, pohjaveden hallinta vs. rakenteelliset vuodot)

Pohjaveden tunkeutumisen estäminen, rakennevikojen / liitosten / saumakohtien tiivistäminen.

Maaperän vahvistaminen / parantaminen

Kitkamaat, rakenteet

100 %

Läpäisevyyskokeet

Tyhjätilojen täyttö - rakenteiden, perustusten ja lattialaattojen alta

Tuen palauttaminen, uusien painumien ja tyhjätilojen riskin pienentäminen

Tyhjätilan täyttö

Kaikki maaperätyypit

100 %

Määrällinen ja visuaalinen seuranta / Näytteenotto / Heijarikairaus

Tärinän vaimentaminen / vähentäminen

Rakenteisiin ja tuotantolaitteisiin kohdistuvan tärinän sekä liikenteestä syntyvän tärinän pienentäminen

Maaperän vahvistaminen / parantaminen

Kitkamaat

70 % pienentyminen

Tärinämittaukset

Maaperän tilavuusvaihteluiden pienentäminen (esim. routa ja reaktiiviset savet)

Maaperän vesitilavuuden vaihteluista aiheutuvien maaperän tilavuusmuutosten rajoittaminen ja ehkäisy

Maaperän vahvistaminen / parantaminen

Kutistuva ja paisuva savi, routivat maat

Saven plastisuusindeksi PI < 60%

Seuranta tasolaserilla / Maaperänäytteenotto ja labotratoriokokeet/ Heijarikairaus

Injektointitoiminta / -prosessi

Keskeisimmät tavoitteet

Geobearin menetelmä

Maaperän ominaisuudet

Rajoitukset ja saavutukset

Verifiointimenetelmä

Referenssi

Geotekniset sovellukset

Maaperän nesteytymis-potentiaalin vähentäminen (esim. maanjäristyksissä)

Maa-aineksen jäykistäminen / tiivistäminen maaperän liikkuvuuden rajoittamiseksi

Maaperän vahvistaminen / parantaminen

Hiekka, kitkamaat

Varmuuskerroin > 1

Heijarikairaus / SPT-kairaus / Puristinkairaus / Levykuormituskoe / Siipikairaus-leikkauslujuusmittaukset

Sortumien ja vajoaminen ennallistaminen

Avoimien onkaloiden täyttäminen ja löyhän maa-aineksen tiivistäminen ja lujittaminen

Tyhjätilan täyttö, Maaperän vahvistaminen / parantaminen

Kaikki maaperätyypit

100 %

Määrällinen ja visuaalinen seuranta / Näytteenotto/ Heijarikairaus

Vanhojen tunneleiden ja kaivosten täyttö/stabilointi

Avoimien onkaloiden täyttäminen ja löyhän maa-aineksen lujittaminen

Tyhjätilan täyttö, Maaperän vahvistaminen / parantaminen

Maanalaiset tyhjätilat ja onkalot

100 %

Määrällinen ja visuaalinen seuranta / Näytteenotto / Heijarikairaus

Rakennustöiden ja tunnelin louhinnan yhteydessä syntyvien painumien ehkäisy ja kompensointi

Kaivu- ja tunnelitöiden aiheuttamien painumien ehkäisy kompensoimalla maa-aineksen tilavuuden menetyksiä

Geo RT, Maaperän vahvistaminen / parantaminen

Painuvat maa-ainekset

100 %

Rakenteen seuranta

Maaperän sisäisen eroosion hallinta

Vuotojen tukkiminen ja maaperän vedenläpäisevyyden pienentäminen

Maaperän vahvistaminen / parantaminen

Vedenläpäisevyys-kokeet

100 %

Määrällinen ja visuaalinen seuranta / Näytteenotto / Maatutka (GPR) / Heijarikairaus

Paalujen ja pilareiden kuormituskapasiteetin parantaminen (kärki-injektoinnit)

Hydraulinen murtaminen, säröttäminen, vahvistaminen ja jäykistäminen

Maaperän vahvistaminen / parantaminen

Koheesiomaat (täyttömaat, siltti, savi), orgaaninen maa-ainespitoisuus < 10 %, WL < 60%, N-SPT > 1

Jopa 200 % parannus maaperätyypistä riippuen

Paalun koekuormitus / Heijarikairaus / SPT-kairaus / Puristinkairaus

Vuotojen tiivistäminen ja tukkiminen

Maaperän tiivistäminen hydraulisten vuotojen minimoimiseksi kaivantojen yhteydessä, rakenteellisten vuotojen tiivistäminen ja tukkimimen.

Maaperän vahvistaminen / parantaminen

Kitkamaat, rakenteet

100 %

Läpäisevyyskokeet