COVID-19 – AJANKOHTAISTA

KAUPALLINEN SEKTORI

INFRASTRUKTUURI

KOTITALOUDET

ETÄKARTOITUS

Terveys ja turvallisuus

Olemme sitoutuneet varmistamaan, että kaikki työntekijämme palaavat kotiin turvallisesti ja vahingoittumattomina. Vaikka pyrimme siihen, että vahinkoja ei tapahtuisi, tiedostamme, että rakennusalalla tämä on haastava tavoite. Jotta työtapaturmilta vältyttäisiin, on myönteisen terveys- ja turvallisuuskulttuurin oltava yhtä tärkeässä asemassa kuin koulutuksen, kokemuksen ja valvonnan. Siksi pyrimme luomaan yritykseemme kulttuuria, jossa terveys ja turvallisuus olisivat niin työntekijöiden kuin alihankkijoidenkin ydinarvoja – eivät vain johtoportaan käskyjä.

Myönteiseen terveys- ja turvallisuuskulttuuriin kuuluu se, että ihmiset pitävät huolta itsestään, tarkkailevat työympäristöään ja ennaltaehkäisevät vaaratekijöitä puuttumalla vääränlaisiin toimintatapoihin, seuraamalla ohjeistuksia, ilmoittamalla mahdollisista riskitilanteista ja kysymällä tarvittaessa lisäohjeita.

Geobearin johtoporras pyrkii näyttämään esimerkkiä huolehtimalla siitä, että terveys ja turvallisuus huomioitaisiin myös päätöksenteossa. Strategianamme on saada kaikki organisaation työntekijät noudattamaan parhaiksi todettuja turvallisuuskäytäntöjä.

Tämä voidaan saavuttaa:

1) tarjoamalla henkilöstölle taitoja ja osaamista ylläpitävää ja edistävää koulutusta,
2) huolehtimalla, että terveys- ja turvallisuusseikat olisivat jokaisen kokouksen asialistalla,
3) järjestämällä kuukausittaisia turvallisuuspalavereja kentällä työskentelevien kesken,
4) pitämällä työntekijät ajan tasalla erilaisista turvallisuusseikoista,
5) tarkastamalla työmaat säännöllisesti ja
6) ylläpitämällä turvallisuusakkreditointejamme, joihin kuuluvat muun muassa OHSAS 18001, Safe Contractor, CHAS, Constructionline ja RISQS.

 

 

Ympäristö

Huolehdimme ympäristön hyvinvoinnista ja kannamme kortemme kekoon vihreämmän yhteiskunnan puolesta. Tämä tarkoittaa sitä, että ajattelemme ympäristöä kaikessa mitä teemme. Oli kyse sitten käyttämämme polttoaineen määrästä, injektoimistamme materiaaleista, menetelmiemme ympäristövaikutuksista tai luomamme jätteen määrästä, pyrimme tarkastelemaan jokaista osa-aluetta kriittisesti ja kehittämään toimintaamme näillä alueilla.

Meille on myönnetty esimerkiksi BS ISO 14001:2015 -akkreditointi, ja olemme ylpeitä injektointimenetelmiemme saamista ympäristötunnustuksista. Kehitämme materiaalitoimittajamme kanssa jatkuvasti uusia materiaaleja sekä laajentaaksemme niiden sovelluskohteita että parantaaksemme niiden ympäristöystävällisyyttä. Näin olemme saaneet myös asiakkaamme vakuuttuneiksi siitä, että emme vahingoita ympäristöä tai lisää tulevien sukupolvien ympäristötaakkaa.

 

Kestävyys

Yrityksemme on sitoutunut kestävän rakentamisen periaatteisiin, ja kiinnitämme huomiota erityisesti korjausprojektien ajanhallintaan, materiaalien suorituskykyyn, projektien koordinointiin ja valvontaan, eettisten periaatteiden noudattamiseen, turvallisten työolosuhteiden toteutumiseen, asiakkaiden rahoitusratkaisujen kehittämiseen, joustavaan työaikaan sekä alaan liittyvän akateemisen, teknisen ja sosiaalisen tiedon hankkimiseen.  Panostamme liiketoiminnan kestävyyteen, jotta voisimme palvella asiakkaitamme myös tulevina vuosina.

Meille kestävyydessä on tärkeintä se, että työt toteutetaan kerralla kuntoon -periaatteella, ja että matkat taitetaan mahdollisimman taloudellisesti ja ympäristöä saastuttamatta. Esimerkiksi sähköautojen kehitys on edennyt asteelle, jossa voimme harkita niiden hyödyntämistä koko yrityksessä aina asiakastapaamisista materiaalitoimituksiin. Sähköautot eivät ainoastaan kuluta vähemmän polttoainetta, vaan ne ovat myös hiljaisempia ja tuottavat vähemmän päästöjä.

 

Geobear – vastuullinen ja huolehtivainen yhteistyökumppanisi

Kun on kyse geopolymeeripohjaisista tuotteista, on ymmärrettävää, että niiden mahdolliset ympäristövaikutukset ja terveys- ja turvallisuusriskit herättävät kysymyksiä. Geobear on noudattanut alusta asti tiukkaa politiikkaa näiden asioiden suhteen sekä varmistaakseen tekniikoidensa turvallisuuden että suojellakseen asiakkaitaan ja ekosysteemejä.

 

Geobearin geopolymeerit eivät vaikuta haitallisesti ympäristöön

Kun on kyse geopolymeeripohjaisista tuotteista, on ymmärrettävää, että niiden mahdolliset ympäristövaikutukset ja terveys- ja turvallisuusriskit herättävät kysymyksiä. Geobear on noudattanut alusta asti tiukkaa politiikkaa näiden asioiden suhteen sekä varmistaakseen työntekijöidensä ja asiakkaidensa turvallisuuden että suojellakseen ekosysteemejä.

Geobearin geopolymeerit eivät vaikuta haitallisesti ympäristöön. Kansainvälisesti toimivan, maaperä- ja pohjavesikonsultointiin erikoistuneen Stantec Ltd:n ympäristövaikutusarvioinnit, jotka koskivat geopolymeerien mahdollisia vesistöihin kohdistuvia ympäristöriskejä, ovat osoittaneet, että geopolymeerit eivät saastuta pohjavettä.

Tehtyjen kokeiden mukaan geopolymeereissä ei ole havaittavia määriä terveydelle haitallisia tai ympäristöä saastuttavia yhdisteitä, koska geopolymeerien komponentit muodostavat sekoittamisen jälkeen suljettuja ja hyvin tiiviitä molekyyliketjuja. Liukoisuustestien tulokset osoittivat, että liukenevien yhdisteiden määrät ja pitoisuudet olisivat niin pieniä, että ne eivät vaikuttaisi pohjaveden laatuun nyt tai tulevaisuudessa.

Lähde: Stantec/Esi consulting 66682TN1 

 

Hiilijalanjälki

Menetelmä tuottaa hyvin vähän hiiltä perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. Esimerkiksi rakenteisiin porattavat reiät tehdään sähköporilla, joiden energiankulutus on pieni. Lisäksi projektit valmistuvat nopeasti – parhaimmillaan jopa 10 kertaa nopeammin kuin mikropaalutukset. Tuotetta myös kuljetetaan betoniin verrattuna hyvin pieniä määriä. Esimerkiksi viisi tonnia säiliöautolla kuljetettua nestemäistä komponenttimateriaalia voi tuottaa maan alla laajetessaan jopa 70 kuutiometriä geopolymeeriä.

 

Pakkausmateriaalit

Säiliöautot on varustettu kiinteillä terästankeilla, jotka täytetään uudelleenkäytettävistä varikkosäiliöistä. Pakkausmateriaaleja ei näin ollen kulu lainkaan, eikä jätettä synny.

Keskeisimmille Geobearin yksiköille on myönnetty ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18001 -sertifikaatit.